Skip to main content

Søknad om permisjon fra opplæringen

(Sendes til skolen senest to uker før planlagt fravær)

Til generell informasjon følger her utdrag av Opplæringslovens § 2-11 som omhandler permisjon fra den pliktige opplæringen:

Et vilkår for å få permisjon er at foreldrene sørger for nødvendig undervisning/lekselesing i permisjonstiden, slik at eleven kan følge undervisningen i klassen etter at permisjonstiden er ute. Skolens daglige leder har ikke anledning til å innvilge fri for en periode på mer enn to uker. Elevene må skrives ut av skolen dersom fraværet er over to uker. De skrives inn igjen når de kommer tilbake.

Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Vedtaket kan påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til skolen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen.

Skolearbeid for fraværsperioden må du/dere avtale med kontaktlærer i god tid før fraværet.

Det søkes med dette om at

får fri fra undervisningen fra og med

til og med