Skip to main content

Hjelpetjenester / samarbeidspartnere

Familieenheten er som kjent samlokalisering av PPT, helsesykepleier og barnevern. Skolen samarbeider med alle disse enhetene hver for seg. I tillegg kan vi som skole kalle inn alle instansene til felles møte i elevsaker, som kan være av sammensatt karakter, da for tverrfaglige råd. Familieenheten kaller dette tilbudet «Team i skolen» Saker kan drøftes anonymt eller åpent, da med foresattes samtykke.


PPT

PPTs oppgave er å være kommunenes rådgivende og sakkyndige instans ved spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne, som opplever å ha en vanskelig opplærings-og eller oppvekstsituasjon. PPTs arbeidsoppgaver er hjemlet i Opplæringsloven og Barnehageloven, og dette er således tjenestens viktigste styringsdokument.

Hvis du som forelder og/eller lærer er bekymret for en elevs utbytte av den ordinære opplæringen ved skolen, skal dette drøftes med rektor og tiltak iverksettes.

Skolen tester elevene to ganger i året med normerte prøver. Hvis en elev scorer under et visst nivå gjøres det undersøkelser og skolen kan be PPT om veiledning med tanke på mulige tiltak. Vi drøfter som regel i første omgang anonymt. Hvis tiltakene ikke gir ønsket utvikling, innhenter skolen foreldrenes samtykke til at saken kan drøftes åpent med PPT. Skolen og foresatte kan ev. henvise til PPT for en sakkyndig vurdering. Er skolen og foreldre/foresatte uenig om ev. oppmelding, kan foreldre/foresatte melde opp direkte.

Ved oppmelding gjør PPT sine undersøkelser og tar diverse tester. PPT skriver en sakkyndig vurdering av eleven, som kan resultere i tilrådning om spesialundervisning. Ut fra tilrådningen lager pedagogisk stab i kommunen enkeltvedtak.

Enkeltvedtaket sier noe om hvilke tiltak som skolen, evt foreldre/foresatte bør gjøre. Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen med tre ukers frist, ut fra forvaltningsloven. Skolen har jevnlige møter med PPT, ca. 3 ganger pr. halvår.


Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er som nevnt en del av familieenheten i Vestvågøy kommune. Det er i hovedsak helsesykepleiere som arbeider i skolehelsetjenesten, men vi samarbeider også med lege og fysioterapeut.

I tillegg til å gi individuell hjelp til elever, deltar helsesykepleier i skolens undervisning og miljøarbeid. Hver skole har en helsesykepleier som er på skolen til faste tidspunkt. Hos oss er det pr. 19.8.21, halv dag hver mandag. Hun er da tilgjengelig for elevene. Her avtaler eleven med kontaktlærer i forkant, eller foreldrene tar kontakt og avtaler tid.

Tid og dag kommer på ukeplanen. Dette skoleåret er helsesykepleier Tonje Disington, tlf: 760 56270


Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever i forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgavene til barnevernet er regulert i barnevernloven og dens forskrifter.

Skolen er pliktig til å melde fra til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt, vold -og trusler. Herunder kommer også psykisk vold. Ved mistanke om trusler, vold og seksuelle overgrep varsles ikke foreldre/foresatte i forkant av bekymringsmelding til barnevernet.

Ved mistanke om omsorgssvikt, varsles foreldre/foresatte før det går melding til barnevernet.

Når barnevernet får inn en bekymringsmelding blir denne grundig vurdert opp mot gjeldende lovverk, for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom de mener at meldingen må undersøkes blir foreldrene/foresatte kontaktet. De innhenter da opplysninger fra aktuelle instanser og personer. På grunnlag av resultatet, av undersøkelsene kan det bli satt i verk tiltak.


Skolens styre

Styret er skolens øverste ansvarlige organ, FSL § 5-2. Styret har:

 • Ansvar for å påse at driften er innenfor lovens rammer som skole og selskap
 • Arbeidsgiveransvar
 • Strategisk lederansvar
 • Øverste økonomiske ansvar
 • Ansvar for bruken av statstilskudd, skolepenger, gaver og annen inntekt
 • Kvalitetssikre skolen opp mot elevresultater på nasjonale prøver og elevundersøkelser.

Styret

Styret består av disse medlemmene:

 • Dag Mørch, Styreleder, valgt fra bygda.
 • Merethe Eliassen, nestleder, valgt fra bygda
 • Laila Green Ulriksen foreldrerepresentant
 • Kristoffer Klevstad, foreldrerepresentant
 • Heidi R. Åland, representant fra skolens ansatte

Representant med møteplikt uten stemmerett:

 • Frank Robert Svendsen, rektor/daglig leder

Representanter uten stemmerett som blir oppfordret til å møte:

 • Representant fra kommunen
 • Representant fra FAU
 • Monja Lian, plasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet
 • Frank Ulriksen plasstillitsvalgt fra Fagforbundet
 • Erling Fagerheim og Njål Bragason Toreid, elevrepresentanter

Samarbeidsteam

Teamets medlemmer er:

 • Merethe Eliassen representant fra syret, teamets leder
 • Monja Lian, representant fra Utdanningsforbundet
 • Frank Ulriksen, representant fra Fagforbundet.
 • Nina Liland verneombud
 • Frank Robert Svendsen rektor/daglig leder

Arbeidsoppgavene til samarbeidsteamet:

 • Behandle permisjonssøknader
 • Gjøre ansettelser, da unntatt rektor/daglig leder
 • Forhandle og vedta i lokale lønnsforhandlinger
 • Brukes i arbeidskonflikter