Ordens- og adferdsregler for Eltoft Montessoriskole

Målsetninger:
Ordensreglene skal være et hjelpemiddel til å organisere skolesamfunnet, slik at skolen blir en trygg arbeidsplass for elever og ansatte. Alle medlemmene i skolesamfunnet må selv ta ansvar for egne handlinger, slik at man sammen når denne målsetningen.

Rettigheter:

 • Alle har rett til å bli møtt med respekt og omtanke.
 • Alle har rett til ros og oppmuntring, veiledning og grensesetting.
 • Alle har rett til å bli vernet mot mobbing og plaging.

Plikter:

 • Vi er høflig mot hverandre og gir hverandre fred til å arbeide.
 • Vi rydder etter oss og holder det pent rundt oss.
 • Det vi låner behandler vi med forsiktighet.
 • Vi tar ansvar for naturen rundt oss.

Regler for samvær:

 • Røyking og rusmidler hører ikke hjemme på skolens område.
 • Penger og andre verdisaker som blir tatt med på skolen er på eget ansvar.
 • Elevene skal ikke forlate skolen sitt område i skoletiden uten tillatelse fra den som er ansvarlig.
 • Elevene skal ikke ha med farlige gjenstander eller ting som uroer undervisningen.
 • Ordensreglene gjelder også på skoleveien og på skolens arrangementer.

Brudd på reglene kan føre til:

 • Tilsnakk, melding hjem.
 • Erstatningsplikt/hjelpe til ved opprydning ved hærverk.
 • Erstatningsplikt skal være i samsvar med vanlig erstatningsrett.
 • Gjenstander som bruker for å plage andre eller skape uro kan inndras.

Elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan bortvises fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen. Ved bortvisning for resten av dagen skal foreldrene varsles før bortvisning iverksettes. Bortvisning kan bare skje i tråd med priavtskoleloven § 3-10.
Før det blir tatt en avgjørende reaksjonsmåte, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen.

Tiltaket som gjøres ved regelbrudd skal være diskutert i samarbeid med kontaktlærer, elev, foresatte og daglig leder på skolen.

Vedtak om utvisning er enkeltvedtak jf. Forvaltingsloven og skal være skriftlig. Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er tre uker. Utvisning for deler av dager for elever i 1-7. klasse, kan bare gjennomføres dersom foresatte er varsla. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre.