Skip to main content

Om Montessori

Montessoripedagogikken  er en pedagogikk som bygger på respekt for barnet og barnets evner, og har som målsetting å se hvert enkelt barn og møte barnet der det befinner seg i sin utvikling. Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi.
Det finnes store forskjeller på barn når det gjelder den fysiske, intellektuelle og den sosiale utviklingen, også innenfor samme aldersgruppe. Derfor har montessori-skolen aldersblanding. Da blir det lettere å finne en på samme modningsnivå som en selv, og alle vil få mulighet til å veilede noen, og dermed være en ressurs i sin gruppe.

I montessoriskolen spiller elevenes aktivitet en stor rolle av følgende årsaker:

  • For at skolearbeidet skal være meningsfullt, engasjerende og stimulerende.
  • For at skolearbeidet skal kunne individualiseres.
  • For at skolearbeidet skal kunne fokusere på undersøkelse og problemløsning.
  • For at skolearbeidet skal utvikle elevenes evne til å ta ansvar, samarbeide, tenke kritisk og bli kreativ.

Frihet til å velge arbeidsoppgave og muligheten til å arbeide uforstyrret i sin egen takt med tilpasset arbeidsmateriell er noen av de viktigste forutsetningene i montessoripedagogikkens metode. Frihet innebærer ikke i første omgang frihet FRA noe, men frihet TIL noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst. Elevene får frihet til å arbeide innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Faste grenser må settes mot destruktive og asosiale handlinger. Ingens frihet får gå utover noen annens frihet.

Frihet er nødvendig av følgende årsaker: Det er bare i frihet elevene viser seg slik de er, og bare i en slik atmosfære kan læreren skaffe seg nok kunnskap om elevene til å kunne gi dem den rette hjelpen og stimulansen.

  • Det er bare gjennom frihet til å velge at elevenes behov og interesse tilfredsstilles.
  • Det er bare i frihet elevene utvikler selvdisiplin og dyp konsentrasjon.
  • Det er bare i frihet elevene oppdager sine muligheter og svakheter og lærer seg selv å kjenne.
  • Det er bare i frihet elevene utvikler sosiale relasjoner og lærer å samarbeide, snakke med hverandre og hjelpe hverandre.

I montessoriskolen gis elevene denne friheten. De kan velge emne, arbeidsplass og hvor lenge de skal holde på med en oppgave. Elevenes frihet strekker seg til at de får velge HVA de vil jobbe med, ikke OM de vil jobbe. Omgivelsene skal gi elevene stimulans og trygghet. Stimulans får elevene av interessante arbeidsoppgaver, engasjerte lærere og et tiltalende miljø. Klasserommet er inndelt slik at eleven vet nøyaktig hvor de finner materiell og litteratur. Alt i klasserommet skal bidra til å inspirere elevene til ro og arbeidsglede.

Montessoripedagogikken tilrettelegger for konsentrert arbeid, både gjennom materiellet og måten klasserommet er innredet på. Også måten arbeidsdagen er organisert på  – med to lange arbeidsøkter, en times utetid midt på dagen samt at barna har muligheter til å både ta pauser underveis og variere arbeidsstillingene sine, virker positivt på barn med konsentrasjonsproblemer.
I hvert emne tas det utgangspunkt i helheten, for så å sirkle oss inn mot detaljene. Slik er arbeidsmåten i alle emner. Elevene ser tydelig at alt har en sammenheng, at menneskene og alt liv på jorden er avhengig av hverandre. Eleven får et helhetlig perspektiv. Maria Montessori fokuserte på hele barnet, både fysisk, intellektuelt og sosialt. Alle disse områdene må elevene få utvikle.