Skip to main content

Innmelding til skoleåret 2024-2025

Søknadsfrist 1. november

Skolen er en privat barneskole med elever fra 1. - 7. trinn. Vi holder til i Steinfjorden i Vestvågøy kommune, ca. 15 minutters kjøring fra kommunesenteret Leknes, og "et steinkast" unna surfestranda på Unstad.

Pedagogikken er fundamentert rundt Maria Montessori sine prinsipper og visjoner.

Vi er knyttet opp mot fylkeskommunal skoleskyss, som betyr at elevene har krav på skoleskyss uansett hvor de bor i kommunen.

Vi tilbyr frokost og lunsj, frukt og alt av turmat for en donasjon på kr. 450 pr. mnd. Ellers tar skolen ingen skolepenger.

Vi er totalt 12 ansatte og er godkjent for 60 elever.

Ta kontakt og kom gjerne innom og se hvordan vi har det hos oss!

Søknadsskjema

Vær nøye med å fylle inn korrekt informasjon i skjemaet under.
Inntaksregler for Eltoft Montessoriskole AS

§1. Generelt

Opptak av elever til Eltoft Montessoriskole AS skal være i samsvar med privatskoleloven, forvaltningsloven og de reglene for opptak som styret har vedtatt.

§2. Elevinntak

I tråd med privatskoleloven §3-1 vil Eltoft Montessoriskole AS være åpen for alle grunnskoleelever i barneskolen så langt plassen tillater det.

Daglig leder og styret for privatskolen avgjør hvor mange elever som kan tas inn for skoleåret ut fra kapasiteten ved skolen, dette gjøres innenfor rammen som skolen har godkjenning for mht antall elever. Daglig leder og styret kan gjøre begrensninger i forhold til gruppestørrelse, opp mot tilgang på klasserom, samt gruppenes sammensetning. Disse vurderingene må være klar før utlysningen 1.10. For Inntaket 21-22 er det ikke satt begrensninger.

Dersom det er flere søkere enn det er plass til skal en følge inntaket etter følgene prioritering:

  1. Barn som bor i Steinfjorden (fra nærmiljøanlegget Brattgåtta og til Unstad)
  2. Barn med søsken ved Montessoriskolen
  3. Barn av ansatte
  4. Barn av styremedlemmer
  5. Barn som har kommer fra montessoribarnehage eller montessoriskole
  6. Yngste søker vil bli prioritert.
  7. Barn fra andre skolekretser på Vestvågøy
  8. Dersom barn stiller likt etter overforstående, skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning.
  9. Ved oversøking blir elevene satt på venteliste ut fra prioriteringene ovenfor.
  10. Søknader etter frist, hvis ledig kapasitet tas inn ut fra samme prioriteringer som ovenfor, og gjøres i et andreopptak 1.mai.

Inntaksreglementet åpner også for at skolen kan ta imot søknader innkommet etter 1. mai og frem til skolestart for barn som flytter til Steinfjorden og barn av ansatte ved skolen. Disse får plass ut fra fortløpende inntak ut fra søknadsdato. Elever som søker på samme dag, prioriteres ut fra loddtrekning.

 

Vedtak om inntak til privatskolen er et enkeltvedtak og kan klages til Fylkesmannen i Nordland, om ikke klage direkte til skolen fører frem.

Skolen tar imot søknader også etter 1. november, og disse tildeles plass for neste skoleår i et andreopptak. Etter 1. mai stopper inntak for kommende skoleår. Det gjøres unntak for følgende grupper, i prioritert rekkefølge: Barn som flytter til Steinfjorden. Barn av nyansatte på skolen.

 

§3. Kunngjøringer

Innen 1. oktober hvert år skal informasjonen om inntak for kommende skoleår offentliggjøres i pressen.

Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrist og hvilke klassetrinn det kan søkes for.

Søknadsfristen skal hvert år være 1. november, eller, dersom dette er en helligdag, den første hverdagen etter 1.november.

§4. Gjennomgang av søknadene

Når søknadsfristen er ute, skal styreleder og rektor i fellesskap gå gjennom de innkomne søknadene og legge frem et skriftlig forslag om inntaket til styret. I tillegg skal det legges frem forslag til prioritert venteliste (§ 6). Styreleder kan peke ut en annen fra styret til å ta del i dette arbeidet. Styret tar endelig avgjørelse om inntaket.

§5. Melding om opptak – frister.

Rektor melder fra om inntaket på bakgrunn av avgjørelsen i styret. Melding om inntak eller plass på prioritert venteliste skal finne sted innen 6 uker etter at søknadsfristen gikk ut. Brukerne har tre ukers frist til å gi tilbakemelding om de tar plassen. Et elevkort ligger vedlagt inntaksbrevet. På elevkortet skal foresatte oppgi opplysninger om barnet, og informasjon om matpenger og oppsigelse av skoleplass oppgis. Foresatte skal signere elevkortet og returnere det til skolen, dette regnes som skolens kontrakt med de foresatte.

Styreleder melder fra til hjemkommunen til de elevene som har fått plass ved Eltoft Montessoriskole AS innen 1 uke etter endelig avsluttet opptak.

§6. Prioritert venteliste

Som et ledd i arbeidet med elevinntaket ved skolen skal det også settes opp ei prioritert venteliste. Denne listen skal benyttes dersom en eller flere av elevene likevel ikke benytter plassen ved skolen.

Dersom det i løpet av skoleåret og før 1. mai blir ledig plass ved skolen, skal den prioriterte venteliste benyttes.

§7. Endring av inntaksreglene.

Endring av inntaksreglene kan gjøres av styret for skolen i tråd med friskoleloven, forvaltningsloven og skolen sine egne vedtekter.